Ruch bezwizowy

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”.

Co to jest – „ Ruch bezwizowy w strefie „Brześć – Grodno”?

Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można
na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno” (na postawie dokumentu potwierdzającego wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy):

 • indywidualnie – tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański, miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński.
 • w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym – na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego.

Jak uzyskać zaproszenie (dokument, uprawniający do bezwizowego wjazdu)?

 1. Dla uzyskania dokumentu, uprawniającego do bezwizowego wjazdu na Białoruś/Brześć – Grodno wystarczy skontaktować się z nami (za 72 godziny przed planowanym wjazdem): ✉e-mail: info@welcome-belarus.pl
  • Wyślij kopię (skan) stron paszportu ze zdjęciem
  • Wskaż daty planowanej wizyty
  • Podaj swoje dane kontaktowe
 2. Wjazd na terytorium Republiki Białorusi do strefy bezwizowej przez określone przejścia graniczne:
 3. Przy przekraczaniu granicy państwowej turysta zobowiązany jest do pokazania dokumentów wymaganych do wjazdu na Białoruś
 4. Przebywanie w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno” jest dozwolone przez okres od 1 do 15 dni kalendarzowych.

Wjazd i wyjazd z terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”
na warunkach ruchu bezwizowego odbywa się poprzez następujące przejścia graniczne:

 • Terespol-Brześć;
 • Terespol-Brześć – kolejowe przejścia graniczne
 • Sławatycze-Domaczewo;
 • Połowce-Pieszczatka;
 • Bobrowniki-Berestowica;
 • Kuźnica Białostocka-Bruzgi;
 • Kuźnica Białostocka-Bruzgi – kolejowe przejścia graniczne
 • Białowieża-Piererow (wyłącznie ruch pieszy i rowerowy);
 • Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Soleczniki-Bieniakonie (przejście graniczne z Litwą);
 • Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),
 • oraz porty lotnicze w Grodnie i w Brześciu.

Przekraczając granicę z Białorusią na zasadach korzystania z ruchu bezwizowego w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno” turyści powinni posiadać:

 • ważny dokument podróży (paszport);
 • ubezpieczenie podróżne,
 • środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu – 1 stawka bazowa od 1.1.2020 r. wynosi 27,00 BYN tj. około 12 EUR)
 • dokument, uprawniający do bezwizowego wjazdu

W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej „Brześć-Grodno” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 15 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białorusi dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny .

Uwaga:

Dla osób korzystających z ruchu bezwizowego aktualny jest obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu:
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny
 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;

Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.

Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2019 kwota bazowa wynosi 27 BYN).

W Białoruśi funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 • pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.
MAPA SIECI DRÓG PŁATNYCH: http://beltoll.by/index.php/pl/beltoll-system/toll-roads/map-of-toll-roads

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk” (przy wjeździe i wyjeździe z kraju), mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok. 12 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Przekroczenie 30 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do równowartości 550 euro.

Twój konsultant

Natallia Dawydowskaja

Twój konsultant​

Ewgenija Shemiakina